Понеделник, 12 Февруари 2018 12:37

За да се спаси Светът трябва да се промени!

Оценете
(1 глас)
Юбилейният доклад на Римският клуб: «Come On! Капитализъм, късогледство, население и разрушаване на планетата”

Римският клуб е международна неправителствена организация, която обединява световно известни учени, общественици, хора на бизнеса и политиката на повече от 30 страни на света, обезпокоени от перспективите за развитие на човечеството. Усилията на членовете на Римския клуб са насочени за решаване на актуални проблеми на съвременноста, чрез разработка на нови направления в тяхното изучаване, известни като глобално моделиране.

Авторите на доклада – двамата съпредседатели (президенти) на Римския клуб и 34 експерти, членове на Клуба. Ернст Улрих фон Вайцзекер, физик и политик, професор по биология, президент на Вуперталския институт за климата, околната среда и енергията, водещ в света експерт по ефективност на ресурсите, бивш директор на Института за европейска политика по охрана на околната среда, от 2012 съпредседател на Римския клуб.Андерс Вийкман – шведски и европейски политик, член на парламента на Швеция (1971 – 1978), депутат в Европейския парламент (1999-2009) от 2007 вицепрезидент, а от 2012 съпредседател на Римския клуб.  

Докладът.   Новият доклад «Come On! Капитализъм, късогледство, население и разрушаване на планетата”, посветен на полувековния юбилей на Римския клуб се оценя като един от най-важните документи в края на ХХ и началото на ХХІ век. Много наблюдатели оценят публикуването на доклада като уникално събитие. За спасяване на планетарната цивилизация Римският клуб предлага отказ от потребителството и опростеното и късогледо разбиране на света, критикува капитализма, отхвърля финансовите спекулации, отправя призив за алтернативна икономика и цялостен мироглед на „Ново Просвещение”.   

Още от въведението става ясно, че този доклад ще бъде различен от предишните. Главното внимание на авторите е насочено да се разкрият по-добре философските корени на днешната цивилизационна криза. Светът се намира в опасност и, за да се открие път към спасението е нужен нов светоглед.

Докладът се състои от три части: първата разкрива обхвата на  кризата и тенденциите за задълбочаване; втората критикува доминиращите възгледи на потребителската култура и представя алтернативната философия на „ново Просвещение”; третата предлага практически решения за спасение. Според различните коментатори, в израза-призив от заглавието:   «Come On» се откриват различни значения: „хайде”, „давай”(бързай – времето не чака), „ не се опитвай да ме излъжеш” и „присъедини се към нас”. Всичките варианти на призива са отправени към всеки разумен човек на планетата.

Анализът на текущата ситуация не е оптимистичен: екологична, културно-политическа и икономическа криза. Екосистемите на планетата са застрашени от претоварване и вече деградират. Конфликтите в много райони на света се задълбочават - авторитаризмът и фундаментализмът са в подем. Поляризацията между богатството и бедността се засилва, а спекулативният капитал тържествува -  в офшорните зони се крият десетки трилиони долари, 98% от финансовите операции имат спекулативен характер. Излишък на капитал в рентабилни фиктивни дейности при дефицит на средства за жизненоважни направления, от които зависи бъдещето на планетата. Превръщането на финансовите спекулации в основен източник на печалбите е доказателство за израждането на капитализма, настъпило през осемдесетте години на ХХ век.  Капитализмът е станал опасен за обществото след световната финансова криза 2008-2009 г., когато глобалните банкери прехвърлиха на обществото щетите и запазиха своите позиции. Станали са  толкова силни, че вече не могат да губят и да влизат в затворите. Подчинили са политиците и икономистите, които не искат да виждат проблемите.  

Римският клуб приветства Парижкото споразумение за климата, но посочва разминаването между обявените цели (да не се допусне повишаване на температурата повече от 2 градуса) и приетите от държавите задължения, които даже и при пълно и цялостно изпълнение ще бъдат недостатъчни за постигане на целта. Десет процента от най-богатите домакинства произвеждат 45% от отпадъците и трябва първи да преминат към устойчиви модели на живот.  Преобладават неустойчиви модели на възпроизводство на населението в различни части на планетата. Клубът благодари на страните, които са постигнали ограничаване на раждаемостта. Сред най-опасните продукти на преобладаващото мислене е стремежът за ръст на Брутния продукт. Този показател е фактор, оказващ силно въздействие на политическите решения. В структурата му се залага стремеж за неограничен ръст. Но БП не отразява качеството на живота и благоденствието на хората, а нарастването на разходите, които стават приходи. БП показва скоростта на движение на парите. Природните бедствия, епидемиите, войните, които очевидно са нежелателни, увеличават, както разходите, така и БП.  Необходимо е да се промени политическата, икономическата и цивилизационната философия.

Втората част на доклада, «Come On! Не се привързвай  към устаряла  философия», е  посветена на необходимостта от нов мироглед. Тя започва с обсъждане на екологичната енциклика на папа Франциск, в която вярно са определени проблемите на съвременността. Авторите разкриват източниците и патологията на мирогледа на повечето от днешните хора, след което описват алтернативната философия на „новото Просвещение”. Признавайки, че мирогледът, отговорен за кризите, има много източници, докладът се спира повече на три – Адам Смит, Давид Рикардо и Чарлс Дарвин. Според авторите,  наследството на тримата е невярно изтълкувано и прието от техните последователи. За Адам Смит границите на пазара, закона и морала съвпадът. Правото и ценностите са фон, на който се разгръщат пазарните отношения;   икономиката е ограничена и се основава на фундаментални юридически и нравствени правила. Истинските идеи на Смит са в дълбок конфликт с глобалния капитализъм на транснационалните корпорации. Давид Рикардо е разработил теорията за относителното предимство, използвана от либералните икономисти, СТО и МВФ като основен аргумент в подкрепа на глобализацията. Но за Рикардо собствениците на капиталите, както и трудът са местни и неподвижни. В условията на свободно движение на капиталите на глобалния пазар винаги печели страната, която има абсолютно предимство. Авторите на доклада са повече на страната на националните държави, които вероятно са по-загрижени за общите блага от транснационалните корпорации. Засягайки наследството на Дарвин, авторите припомнят, че, според него, конкуренцията никога не е била единствен механизъм на еволюцията. Ограничението на конкуренцията и защитата на слабите видове също имат фундаментално значение в процеса на еволюцията. Отнесено към социалната действителност това означава преоценка на ролята на пазара и внедряване на ефективни механизми за разпределение и преразпределение на дохода между различните видове капитал и за подкрепа за местните култури от глобалните играчи.

Ключово значение за доклада има идеята за „новото Просвещение”, за необходимост от фундаментална промяна на мисленето, в резултат на което да се формира и утвърди цялостен мироглед. „Новото просвещение” трябва да утвърди хуманистичен, свободен и открит за развитие антропоцентризъм, способен да оценя устойчивостта и да се грижи за бъдещето на хората и планетата.  Според авторите е наложително да се утвърдят задължителни за всички страни глобални планетарни правила. Отделните държави нямат право да сами да решават, когато последствията от тези решения засягат цялата планета. Ако се съпоставят изхвърляния CO2 (отпадък с най-голямо знаение за глобалното затопляне) един процент от богатите американци създава (318) триста и осемнадесет тона на човек в годината, докато средно на жител от Земята се падат (6) шест тона или 53 пъти разликата. Десет процента от най-богатите са причина за четиридест и пет процента от отпадъците. Естествено е, първо от тях да се поиска да преминат към устойчиви модели на живот. Задълбочават се проблемите с продоволствието. Осемстотин милиона човека продължават да гладуват, докато два милиарда се оплакват от излишно тегло. Производството на месо за богатите застрашава екологичното равновесие на планетата.

Особено внимание се отделя за отношението към религията. Римският клуб се дистанцира от всички религии поддържащи потискане и насилие и счита фундаментализма за заплаха за човечеството. В същото време Клубът определя като несправедлива критиката към религията, която не признава нейния положителен принос за човешката цивилизация. Отхвърляйки религията съвременните поколения са прекъснали връзката с една част от мъдростта, натрупана от човечеството от момента на възникването му като вид преди сто и петдесет хиляди години. Макар авторите да симпатизират повече на източните традиции, отчитат и тенденциите в развитие на християнското и ислямското богословие.

Заключителната част на доклада има приложен характер. Обобщават се експериментални подходи в управлението, икономиката, образованието, общественото развитие. Привеждат се примери за успешно прилагане на новостите в устойчиво селско стопанство, децентрализирана енергетика, етични инвестиции и т.н.. Краят на ерата на изкопаемите горива наближава. Вероятно ще бъде по-скоро, отколкото се предполага. Търсенето на нефт ще расте до 2020 г., а преходът към възобновяеми източници на енергия ще се ускори след 2030 г.

Преоценка и промяна на образованието са нужни защото днешните студенти, които ще определят политиката в 2050 г. се учат от идеите в книгите, издавани през 1950 г., основаващи се на теориите от 1850 г. Светът ще има по-добро бъдеще, ако образованието помогне на хората да се променят и икономиката започне да функционира по друг начин.

 

Ръководители и водещи експерти на Римския клуб са дошли до общ извод за неизбежност на коренна смяна на парадигмата за развитие на човешката цивилизация. Силна критика на капитализма, отхвърляне на финансовите спекулации, отказ от потребителството и опростеното разбиране на света, призив за алтернативна икономика, за „ново Просвещение”, за цялостен духовно-нравствен мироглед, за единна планетарно хармонична цивилизация – това е дневния ред за бъдещето на човечеството и на Земята.

Други публикации по темата:

Виж: За по-добро бъдеще на Планетата и на Хората е нужно Образование за Земята

 

Има ли система „Учител”, която да спаси човечеството?

Прочетена 522 пъти Последно променена в Сряда, 14 Февруари 2018 17:34

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.