Понеделник, 16 Април 2018 10:28

БАЕСТ – ОБЕДИНЯВАЩИ ИДЕИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Оценете
(1 глас)

За 18 април е насрочено отчетно-изборно събрание на  Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм, а на 9 юни ще се навършат 23 години от уредителното събрание на Асоциацията. Ще се опитаме да свържем двете събития, като припомним актуалното значение на идеите и делото на учредителите.

Още в пориода на подготовката на учредителното събрание дейността на учредителите е била мотивирана от идеята да се открие път за по-добро бъдеще на селата от Югоизточна България. Прие се, че Мисията на БАЕСТ е да работи за самоорганизиране на хората от селските райони, да помага на селищните общности, заедно, много организирано и добре подготвени, да поемат повече отговорност за своята съдба.

Припомняме, че инициаторите за учредяването на Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм още през 1995 год., определиха, че нейната основна дейност е инвестиционна в широкия смисъл на понятието инвестиция. През изминалите двадесет и три години БАЕСТ инвестираше в социален и човешки капитал, като помагаше на хората от селските райони да се самоорганизират и да създават свои селищни сдружения, да погледнат на околната среда като склад от ресурси за нови стопански дейности. Експерти от БАЕСТ помогнаха на заинтересованите, заедно и отговорно да направят своя верен стратегически избор, да се превърнат в инвеститори, да създават и да предлагат на широкия свят интересни стоки и услуги. Пряко и чрез селищните сдружения, екипи на БАЕСТ, със съдействието на партньорските организации (БРТК, БАТА, БТПП, БСОПС, ЯРТА)  помогнаха на много инициативни стопани от селата да се подготвят и организирано да се включат в дейности, свързани с екологичния и селския туризъм.

През изминалите години главното внимание на ръководството и експертите е било насочено към домакинствата и семейните фирми. При участието си в прояви на общинско, регионално и национално ниво, представителите на БАЕСТ се стремяха да  убеждават хората и институциите, че само в резултат на ежедневни усилия на хиляди местни инвеститори землищата на селата могат да превърнат в привлекателни туристически дестинации.

През изминалите години, стратегическата цел на ръководството на БАЕСТ е била: Да се усъвършенства умението на хората на всички нива (съседско, селищно, общинско, регионално) да се информират, да се самоорганизират и  да си сътрудничат.Това умение за взаимна подкрепа ще има решаващо значение за бъдещето на селата, на региона и на страната. Защото доброто предварително съгласуване на действията на всички участници е предпоставка за формиране на положителна синергия, предпоставка за устойчиво развитие на туризма и за засилване на конкурентоспособността на териториите.

 При участието си в научни конференции, семинари и други форуми, представителите на БАЕСТ защитаваха разбирането, че за устойчива ефективност на инвестициите (разбира се, не само в екологичния и селския туризъм) е нужно да се оптимизира структурата на капитала и да се осигури разширено възпроизводство на всички видове капитал. Огласяваха дългосрочните заплахи от своеволията на финансовия и политическия капитал. Призоваваха ръководители и изпълнители от всички сектори и на всички нива да осъзнаят, че особено важно за България е: да се преодолее дефицитността на социалния капитал.

В обществото се инвестира социален капитал, когато се укрепва взаимното доверие между хората и институциите, когато се развива способността на местните общности за самоорганизация и за самоуправление, когато се усъвършенства умението на хората да съгласуват своите дейности и да си сътрудничат. Всички трябва да разберат, че от степента на развитие на тези способности на хората и институциите ще се определя мястото, което ще заемем, като район и държава, в световната класация. България ще се развива и ще излиза напред, само ако българите от селата и градовете се научат да работят заедно, да създават свои мрежи, да се включват и да работят в регионални, национални и глобални мрежи. Без изразено желание и умение за самоорганизация и за ефективно сътрудничество, невидимата ръка на пазара ще ни наказва с обедняване, ще ерозира общностите на всички нива, ще засилва неустойчивостта в обществото като цяло.

Написаното за тази обединяваща идея в БАЕСТ е доста ясно, много пъти е повтаряно, но знаем, че, не можем да бъдем пророци в отечеството си и затова ще се позовем на един японец (от далечния изток), но от САЩ (и от далечния запад), с няколко цитата от  книгата на Франсис Фукуяма „ДОВЕРИЕ – новите основи на световния просперитет:

„Общества с ниска степен на доверие може въобще да не са в състояние да се възползват от ефективността, която информационните технологии предлагат. Доверието е очакването в общността за правилно, честно и съпричастно поведение на другите членове, основано на общо споделяни норми.  ... Общественият капитал е качество, което възниква при преобладаващо доверие в обществото или в част от него. То може да се въплъти в най-малката и основна социална група – семейството, както и в най-голямата от всички обществени групи – нацията, а също във всички междинни обществени групи. Общественият капитал се различава от другите форми на човешки капитал, дотолкова, доколкото обикновено се създава и предава чрез механизми на културата като религия, традиции или исторически обичаи. ... Общественият капитал необходим за създаване на морална общност, не може да се придобие подобно на другите форми на човешки капитал чрез рационални инвестиционни решения. ... С други думи общественият капитал не може да се придобие от самостоятелно действащи индивиди. Той се основава повече на преобладаващи обществени, отколкото на личностни добродетели. Умението за общуване се придобива много по-трудно от другите форми на човешки капитал, а тъй като се основава на етични навици, то се и променя или разрушава много по-трудно. ... Често пъти най полезният вид обществен капитал не е навикът да се работи под ръководството на традиционна общност или група, а умението да се формират нови сдружения и да се сътрудничи в установените от тях рамки. Общественият капитал има важно значение за природата на индустриалната икономика, която обществото ще съумее да създаде. Ако хората, които се трудят в едно предприятие, си имат доверие, защото всички действат според обща система от етични норми, извършваната работа струва по-малко. ... Обратно, хората, които не си вярват, ще си сътрудничат само при система от формални правила и разпоредби, които трябва да се обсъждат, съгласуват, оспорват в съда и налагат, понякога с принуда. Законовият апарат, който замества доверието, води до т. нар. от икономистите „разходи по сделката”. С други думи широко разпространеното недоверие в едно общество налага един вид данък върху всички форми на икономиеска дейност, който няма да се плаща в общества с висока степен на доверие. ... Общество с достатъчно социален капитал ще е в състояние да възприеме нови организационни форми при промяна на технологиите и пазарите с по-голяма готовност, отколкото общество с дефицит на обществен капитал.”

Виж: Доверието - най-важен компонент на инвестиции за синергийна стратегия!

За да утвърждаваме доверието е важно да развиваме умение да разговаряме, да преговаряме и да се договаряме. През всички години след учредяването на БАЕСТ, от страна на  ръководството и екипите е имало стремеж да се участва в обществената дискусия за бъдещето. Насочвали сме повече внимание към местното знание и местната култура, но признаваме, че  все още съществуват универсални истини и морални принципи. Дори и до тези истини и принципи участниците в дискусията за бъдещето могат да се доберат само по пътя на диалога. Според БАЕСТ, за да бъде полезна и успешна дискусията има едно много важно условие: за разлика от политиците, които действат, за да разделят обществото, участниците в диалог за бъдещето на селските райони трябва да търсят най-вече съгласие и да спазват определени правила. В този диалог всеки да взима другия насериозно и да изхожда от убеждението, че другият е честен и почтен. Всички имат равни права и трябва да се осигури възможност да взимат думата, за да изложат своите съображения, да представят своите намерения за инвестиции и да защитят своите интереси.  Според някои този идеален модел на обществен диалог просто не е възможен или те не вярват в реалността на подобна стратегия. Но тези условия трябва да се спазват, ако искаме диалогът да протича по законите на разума и да надделяват по-добрите аргументи, които ще откриват път към една по-вярна обединяваща хората истина.

Пространството и ресурсите в землището на населените места са ограничени и справедливото регулиране на тяхното ползване трябва да бъде в основата на отношенията между хората. От това регулиране на ползването на пространството и ресурсите се определя и отношението към природата. За  да бъде устойчиво природоползването трябва да се издигнем над културата на потреблението, чийто стремеж е да се покори природата и да се демонстрира господство. Може би трябва да се преосмисли максимата „знанието е сила”. Трябва да се стремим да се ограничи използването на науката за насилие над природата. Науката не може да се използва  само за приспособяване на природата за задоволяване на човешките утилитарни потребности. Настъпило е време, когато все по-голяма част от знанията се оказват опасни за човека. Настъпило е време да осъзнаем, че става все по-сложно да се балансират в интерес на обществото силите на науката, на властта, на парите. Повече хора трябва да разберат, че доминирането на принципите на икономиката във всички сфери на живота, особено в културата и науката вече предизвиква кризисни състояния.

За да се осъществи мисията на БАЕСТ е важно да се разбере и оцени вярно настъпващата промяна в ролята на науката и културата. Човешкият разум се развива и усъвършенства при взаимодействието между науката и културата. Наблюдава се общ стремеж човечеството да се пренасочи: от идеята да се разбере света като обект на познание, към идеята за самопознание и себеразбиране, да се постигне взаиморазбиране с тези, които са били преди нас и тези, които ще дойдат след нас.

 

Науката и  културата трябва да ни помагат да общуваме с всички, които са били преди нас, да ги разберем и да погледнем на себе си и с техните очи, за да разберем и тях и себе си. Така ще ни помогнат да живеем разумно, да не се превръщаме в заплаха за тези, които ще дойдат след нас.

   Виж: СТРАТЕГИЯ ЗА СИНЕРГИЯ В СТРАНДЖА И САКАР

 

Прочетена 245 пъти Последно променена в Вторник, 17 Април 2018 13:16

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.