Четвъртък, 29 Януари 2015 07:34

Правната рамка на твърдите отпадъци в морска среда

Оценете
(2 гласа)

Среща на членове на екипа на ЧМНО и БАЕСТ с експерти на МОСВ и членове на комисията по околна среда в Народното събрание

Черноморска мрежа на неправителствените организации (ЧМНО) и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ) осъществяват проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси“ със съфинансиране на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

На 23 януари (петък) в София, МОСВ, бул „Мария Луиза” 22, зала 103  се проведе първата среща на членове на екипа по проекта на ЧМНО и БАЕСТ с експерти от МОСВ и членове на комисията по околна среда в Народното събрание. БАЕСТ бе представена от Върбан Москов и Иван Камбуров. Обявената тема на срещата бе: „Представяне на анализ и първоначална оценка за въвеждане на проблема с морските отпадъци в националната регулаторна рамка”.

Срещата в София е важен момент от дейностите в проекта, които са насочени към привличане вниманието на експерти и ръководители на институциите, които имат отношение към проблемите на устойчивото стопанисване на ресурсите от крайбрежието и морето. Предвидени са .две (първата на 23.01) срещи в Министерството на околната среда и водите и Народното събрание за ангажиране на вземащите решения с проблема. Ще се подготви провеждане на две кръгли маси с представители на морски общини, администрации, бизнеси, общности на Северното и Южното Черноморие за събиране на предложения.

Среща на НПО и медии от крайбрежието и страната за обобщаване на предложенията, идващи от представителите на различните целеви групи.

След регистрацията и представянето на участниците, г-жа Ема Гилева представи проекта и изрази очакванията за добро и полезно сътрудничество между представителите на различни направление и нива за постигане на целите на проекта.

Адвокат Александър Асенов направи аргументирана обосновка на необходимостта да привлече вниманието на законодателите към предложенията за въвеждане на проблема с морските отпадъци в националната регулаторна рамка.

Проблемът с отпадъците в морската среда и по крайбрежието е част от по-широкия проблем на управлението на твърдите отпадъци. Тези проблеми са тясно свързани и с други аспекти на опазването на околната среда, като опазването на водите опазването на почвите, опазването на човешкото здраве, както и в цялост с прилагането на принципите на устойчивото развитие. Проблемът с твърдите отпадъци в морската среда е идентифициран като приоритетна дейност на ЮНЕП и в частност за програмата „Регионални морета”, поради което диференцираният подход по тази програма изисква използването на регионалните морски конвенции и планове за действие, като платформа за регионално прилагане на многостранните споразумения за околната среда и световните програми и инициативи.

Основни причини за бързото разрастване и задълбочаването на проблемите с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието са основно свързани с безпрецедентния антропогенен натиск върху крайбрежната зона и морската среда. Преобладаващите източници на замърсяване са от наземно разположени източници, като делът на тези източници от сушата достига до 80% от общото количество генерирани и постъпили в морската среда твърди отпадъци.

Основният парадокс, свързан с твърдите отпадъци в морската среда, е именно че техният произход в по-голямата си част е от наземно базирани източници.

По отношение на т.н. морски източници /морски транспорт, риболов/ - процентът на генерирани и постъпили в морската среда твърди отпадъци достига 20%.По отношение на тези морски източници, особено внимание трябва да се отдели на излезлите от употреба изгубени или изоставени рибарски принадлежности и в частност рибарски мрежи, които се явяват съществен рисков фактор по отношение опазването на морските бозайници..

По въпроса за състава на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, данните са, че над 80% е делът на отпадъците, съставени или съдържащи пластмаси или други полимерни устойчиви материи.

Основните източници на замърсяване, в това число и с твърди отпадъци в морските води по крайбрежието на Черно море са следните:

1. Неподвижни наземно базирани зауствания, в които се включват заустванията на промишлени отпадъчни води и недостатъчно пречистени или непречистени отпадни води от крайбрежните населени места и други урбанизирани територии;

2. Речен оток, включващ постъпващите във на реките пряко и косвено вливащи се в Черно море, води от обекти на  селско стопанство, промишлеността, добива и пречистване на отпадъчни води от целия водосбор на Черно море

3. Крайбрежни дифузни  източници с постъпващи от  селското стопанство, вкл. животновъдство и неорганизиран туризъм главно чрез отока от наземни източници (крайбрежни води и подземни води);

4. Морски платформи и други морски съоръжения, посредством изхвърляне на твърди отпадъци, взривни вещества и драгажни маси; изхвърлянето на замърсени води и баластни води; нефтени разливи; изгубени рибарски мрежи; въвеждането на чуждестранни морски организми, водещи  включително до биообрастване на морските съоръжения и конструкции.

5. Атмосферни валежи чрез въвеждане на различни източници на замърсяване на въздуха (пушеци, изпарения, изгорели газове, прах и други твърди частици), без значение къде са възникнали, с оглед на трансграничното действие на въздушните течения.

От посочените основни източници по-голямо значение за генерирането на твърдите отпадъци в морската среда имат първите четири групи , като измежду тях се очертават и следните специфични източници, които следва да са предмет на  мониторинг.

  • Общински съоръжения за отпадъци / канализационни мрежи (битови отпадъци)

  • Морски транспорт и пристанища (корабни отпадъци)

  • Рекреационни дейности в крайбрежна зона (отпадъци, генерирани от местното население и туристопотока)

  • Речен оток от промишлени дейности (вкл.корабостроителници)

  • Риболов (вкл.изоставени мрежи)

  • Строителни дейности в крайбрежната зона (вкл.жилищно строителство)

  • Земеделие

  • Трансгранично прехвърляне на плаващи твърди отпадъци между водните басейни.

ЧМНО и БАЕСТ предлагат и търсят сътрудничество за постигане на целите на проекта. Общата цел на проекта е да повиши приноса на НПО за устойчивото развитие, а неговата специфична цел е да насочи вниманието на властите и обществото към проблема с натрупването на отпадъци в морската среда и по крайбрежието, което води до деградация на ресурса и създава големи рискове за обществото.

 

Проектът на ЧМНО и БАЕСТ е много актуален, защото проблемите на твърдите отпадъци в морската среда, все още не са намерили своето място не само в нормативната уредба, но и в програмните и стратегическите документи, което е предпоставка и краткосрочен и дългосрочен аспект да не се поставят и разрешават наличните въпроси и проблеми.

 

Прочетена 709 пъти Последно променена в Вторник, 28 Февруари 2017 11:04

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.